Edubook / Yeni Nesil Eğitim Platformu

KVKK Metni

Tayateks eğitim ve danışmanlık dış ticaret danışmanlık limited şirketi yayınladığı KVKK metni.

Tayateks eğitim ve danışmanlık dış ticaret danışmanlık limited şirketi (“Edubook” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 1 (“KVKK” ya da “Kanun”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarının etkin şekilde kullanılabilmesinin sağlanması önceliğimizdir.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verilerin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü ve etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde, ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almakta ve aldığımız tedbirleri güncel tutmaktayız.

İşbu Edubook Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), faaliyetlerimiz sırasında toplanan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesine (örneğin saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine) dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

Edubook tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen, kişisel verileri işlenen bütün gerçek kişilere işbu Politika hükümleri uygulanacak olup hazırlanmasında KVKK ve kişisel verilere ilişkin diğer mevzuatla birlikte bu alandaki uluslararası standartlar göz önüne alınmıştır.

İşbu Politika kapsamında;

 • Edubook veya Şirket: Tayateks Eğitim ve Danışmanlık Dış Ticaret Danışmanlık Limited Şirketi http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf
 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan,tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,
 • Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,
 • Çalışan: Edubook personelini,
 • Çalışan adayı: Edubook’a iş başvurusunda bulunmuş olan kişileri,
 • Eğitmen: Edubook’a eğitim içeriği sağlayan veya eğitim içeriklerini Edubook üzerinden satışa sunan kişileri
 • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri,
 • İnternet Sitesi: www.edubook.com.tr’yi
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
 • Müşteri: Edubook’un sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişilerdir
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,
 • KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,
 • KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu,
 • KVKK ya da Kanun: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 • Politika: Edubook Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı ve

4.1. Politika nezdinde veri işleme faaliyetleri yürütülen İlgili Kişi Grupları

İşbu Politika kapsamı dahilinde olan ve Edubook tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi grupları ve kısa açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçiler
Edubook internet sitesini ziyaret eden kişileri ifade eder.

Müşteriler
Edubook’un sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişileri ifade eder.

Eğitmenler
Edubook’a eğitim içeriği sağlayan veya eğitim içeriklerini Edubook üzerinden satışa sunan kişileri ifade eder.

Çalışanlar
Edubook bünyesinde istihdam edilen çalışanları ifade eder.

Çalışan adayları
Edubook tarafından henüz istihdam edilmemiş ancak istihdam edilmek üzere değerlendirmeye alınan kişileri ifade eder.

Tüzel Kişi Müşteri Yetkilileri
Edubook ’un sunduğu ürünlerden ücret karşılığı alım yapan tüzel kişi müşterilerin yetkilisi gerçek kişileri ifade eder.

Tedarikçiler
Edubook’a mal – hizmet tedarikinde bulunan kişileri ifade eder.

Çalışan Adayı Referans Kişileri
Edubook tarafından istihdam edilmek üzere değerlendirmeye alınan kişilere referans olan gerçek kişileri ifade eder.

Çalışanların Yakın ve Aile Bireyleri
Edubook bünyesinde istihdam edilen çalışanların yakın ve aile bireylerini ifade eder.

4.2. Politika nezdinde veri işleme faaliyetleri yürütülen Veri Kategorileri
Edubook olarak veri işleme faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan veri kategorilerini işlemekteyiz. Veri kategorileri kapsamında belirtilen bazı örnek veri tipleri KVK Kurumu’nun yayınladığı Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Kılavuzu’ndan alınmış olup, Kılavuz’da bulunmayan veri tipleri Edubook veri işleme faaliyetlerinde yer alan spesifik veri tipleriyle ilgilidir. Edubook faaliyetleri kapsamında verisini işlediğimiz çeşitli veri gruplarına ilişkin detaylı bilgilendirmeleri, veri grupları özelinde hazırladığımız aydınlatma metinlerinde bulabilirsiniz.

Veri Kategorisi Açıklama
Kimlik Bilgileri Kişinin kimliğine dair bilgileri içeren kişisel verilerdir. (ad soyad, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no gibi)
İletişim Bilgileri Kişilerle iletişime geçilmek için kullanılan kişisel verilerdir. (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi)
Özlük Bilgileri İstihdam faaliyetleri kapsamında personelin ve eğitim faaliyetleri kapsamında ise eğitmenlere ait tutulan kişisel verilerdir. (bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları gibi)
Hukuki İşlem Hukuki süreçler halinde sürdürülen işlemler kapsamındaki kişisel verilerdir. (adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi)
İşlem Güvenliği Bilgileri Teknolojik aletler nezdinde yürütülen süreçlerin güvenliğinin sağlanması adına tutulan bilgilerdir. (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)
Risk Yönetimi Şirket ticari teknik ve idari risklerinin yönetilmesi için işlenen bilgilerdir.
Finans Bilgileri Eğitim durumu ve mesleki tecrübeyi gösteren bilgilerdir. (diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri gibi)
Görsel İşitsel Kayıtlar Görsel ve işitsel kayıtları içeren bilgilerdir. (video ve fotoğraf gibi)
Görsel ve işitsel kayıtları içeren bilgilerdir. (video ve fotoğraf gibi) Müşteriler’in satın aldıkları eğitimlere ilişkin bilgilerdir. (Eğitimlerde geçirilen süre, eğitimlerin tamamlanması, eğitimler kapsamında verilen ödevlerin tamamlanması gibi) Eğitmenler’in Edubook üzerinden sattığı eğitimlerin içeriğine ait bilgilerdir.
Değerlendirme Müşteriler’in satın aldıkları eğitimlere ve Eğitmenler’e ilişkin yaptığı değerlendirme bilgileridir. (puanlama, yorumlar gibi)
İlgi Alanları Müşteriler’in kendi isteğine bağlı olarak kullanıcı sayfalarında paylaştıkları ilgi alanlarıdır.
Sosyal Medya Bilgileri Müşteriler’in kendi isteklerine bağlı olarak kullanıcı sayfalarında paylaştıkları sosyal medya hesabı bilgileridir. (Facebook, Linkden gibi)
Farklı Platformlarda Bulunan Hesaplar ile İlgili Bilgiler acebook veya başka bir üçüncü taraf platformu ya da hizmeti aracılığıyla oturum açarsanız bu tür diğer hesapla ilgili belirli bilgilere erişmek için izninizi isteriz. Örneğin, platforma ya da hizmete bağlı olarak adınızı, profil resminizi, hesap kimlik numaranızı, oturum açma e-posta adresinizi, konumunuzu, erişim cihazlarınızın fiziksel konumunu, cinsiyetinizi, doğum gününüzü ve arkadaş veya kişi listenizi toplayabiliriz. Bu bilgilerin toplanabilmesi ilgili platformdaki gizlilik ayarlarınıza bağlıdır
Sağlık Bilgileri Kişilerin sağlık durumunu içeren bilgilerdir. (engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi)
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri Kişiler hakkındaki ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerdir. (Adli sicil kaydı gibi)

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimiz aşağıda sıralanmaktadır:

5.1. Aydınlatma yükümlülüğümüz
Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • Ticari unvanımıza ve yasal olarak kayıtlı olduğumuz adrese ilişkin bilgiler,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi, ve KVKK nezdinde düzenlenen hakları
 • hususlarında İlgili Kişi’yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
Edubook olarak, işbu Politika’nın ilgili kişiler ve Edubook nezdindeki yetkili birimler tarafından anlaşılır ve kolay erişilebilir olmasına özen göstermekteyiz. Aydınlatma yükümlülüğümüzü, şirket sistemleri ve ilgili kişi gruplarına ait bilgilendirme metinleri aracılığıyla yerine getirmekteyiz.

5.2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz
Veri sorumlusu olarak işlediğimiz kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’nın 12. bölümünde detaylı şekilde açıklanmıştır.

5.3. İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplanması Yükümlülüğü
Veri sorumlusu olarak İlgili Kişiler tarafından yazılı olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletilen KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili talepleri, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmakla yükümlüyüz.

5.4. KVK Kurulu Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü
Veri sorumlusu olarak KVK Kurulu’nun şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen görev alanına giren konularda yaptığı inceleme sonucunda ihlal tespit edilirse, hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar verebilir. Bu durumda, Edubook, bu kararı, tebliğ tarihinden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirmekle yükümlüdür.

6.1. Kişisel Veriler
KVKK uyarınca kişisel verilerin korunması yalnızca gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmayacaktır.

İşbu Politika doğrudan bir kişiyi ifade eden kişinin adı, soyadı, T.C. Kimlik numarası gibi bilgilere uygulandığı gibi dolaylı şekilde ilgili kişinin tespit edilebildiği bilgilere de uygulanacak şekilde tasarlanmıştır.

6.2. Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

KVKK kapsamında ayrıca düzenlenen özel nitelikli kişisel veriler de işbu Politika hükümlerine tabidir.

7.1. Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz
Kişisel verileri aşağıda yer alan temel ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

7.1.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme
Edubook olarak kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf yöntemlerle ve aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirerek işlemekteyiz. Bu kapsamda, kişisel verilerin işlenmesinde kanunlarla ve diğer hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkelere uygun hareket edilmekte olup dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca veri sorumlusu olarak, veri işlemedeki hedeflere ulaşmaya çalışırken, İlgili Kişiler’in çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktayız. İlke uyarınca ayrıca İlgili Kişiler nezdinde yürüttüğümüz veri işleme faaliyetleri şeffaf olarak gerekli bilgilendirmeler yerine getirilerek sürdürülmektedir.

7.1.2. Kişisel verilerin doğruluğunu ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama
İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Ancak verilerin önemli bir kısmı İlgili Kişilerin beyanı esas alınarak işlendiği için bu beyanları en doğru şekilde yansıtmakta ve İlgili Kişilere verilerini güncellemesi ve var ise hataları düzeltmesi için başvuruda bulunma olanağı sunmaktayız.

7.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme
Edubook olarak, kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak ve hayatın olağan akışının gerektirdiği çerçevede sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.

7.1.4. Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması
Kişisel verileri belirlediğimiz amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz. İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.

7.1.5. Kişisel verilerin kanuni düzenlemelerde öngörülen veya meşru
menfaatlerimizin gerektirdiği süreler boyunca saklanması Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız. Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

7.2. Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

7.2.1. Kişisel verilerin açık rıza alınması yoluyla işlenmesi
Mevzuat gereği, kişisel veriler İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın işlenemez. Açık rıza, KVKK’da “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması durumunda işbu Politika’da yer alan açıklamalar geçerlidir. Söz konusu bilgilendirmeler kişi grupları nezdinde düzenlenen aydınlatma metinlerimizle birlikte açık rıza bilgilendirme metinlerimiz vasıtasıyla yürütülmektedir.

7.2.2. Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı haller
Aşağıda sayılan hallerde kişisel verileri açık rıza olmaksızın işleyebiliriz:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi
İlgili Kişi’nin kişisel verileri, kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde hukuka uygun olarak işlenebilecektir (Örneğin, çalışana ait özlük bilgilerinin kanun gereği tutulması)

Fiilî imkânsızlık sebebiyle ilgilinin açık rızasının alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatının veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde açık rıza alınmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür (Örneğin, müşteriye kullanıcı hesabı oluşturulabilmesi için müşteri isim, soyisim bilgilerinin kaydedilmesi).

Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması
Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için işlenmesi zorunlu olan kişisel veriler, İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın işlenebilecektir (Örneğin, resmi kurum ve otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme gibi hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; bankacılık, enerji, sermaye piyasaları gibi alanlara özel denetimlerde bilgi paylaşımı yapılması.).

İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir (Örneğin, işten ayrılan bir çalışana ait gerekli bilgilerin dava zamanaşımı boyunca saklanması).

Meşru menfaatler kapsamında veri işlemenin zorunlu olması
İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Edubook’nu meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda da kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir (Örneğin, Edubook tarafından verilen hizmetlerin geliştirilebilmesi için Müşteriler’in eğitimler ve eğitmenler hakkında yaptığı değerlendirme bilgilerinin işlenmesi)

7.2.3. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi
Özel nitelikli kişisel veriler (sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç), KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak, İlgili Kişi’nin açık rızasının varlığı halinde veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde tarafımızca işlenir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir.

8.1. Kişisel verilerin kişi grupları ve faaliyetler özelinde işlenmesi
Kişisel verilerin Edubook tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye kişi grupları ve faaliyetler özelinde hazırladığımız aydınlatma metinleri üzerinden ulaşabilirsiniz (Çalışan Aydınlatma metni gibi).

9.1. Kişisel verilerin yurt içine aktarımı
Edubook olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen düzenlemelere ve KVK Kurulu tarafından alınan kararlara uygun bir şekilde hareket etmekteyiz. Mevzuatta yer alan hukuka uygunluk nedenleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmaz.
9.2. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı
Kişisel veriler kural olarak İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

Bununla birlikte, işbu Politika’da yer alan hukuka uygunluk nedenlerinden birisinin varlığı ve yurt dışına aktarım yapılacak olan üçüncü kişinin:

I. KVK Kurulu tarafından güvenli kabul edilen ülkelerden birinde yerleşik olması, II. KVK Kurulu tarafından güvenli kabul edilen ülkelerden birinde yerleşik olmaması halinde ise, Edubook ve güvenli olmayan ülkedeki veri sorumlusunun, yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun ilgili yurt dışı aktarımına izninin bulunması, III. KVK Kurulu tarafından onaylanan Edubook bağlayıcı şirket kuralları yapısındaki şirketlerden biri olması

hallerinde kişisel veriler açık rızaya bağlı olmaksızın yurt dışına aktarılabilecektir. Bununla birlikte, Edubook olarak bu hallere girmeyen yurt dışı aktarım faaliyetlerinde kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin İlgili Kişiler ayrıca bilgilendirilerek açık rızalarına başvurulabilir. 9.3. Edubook tarafından kişisel verilerin yurt içinde aktarıldığı üçüncü kişiler
Kişisel veriler işbu Politika’da belirtilen kurallar kapsamında aşağıda listelenen kişi kategorilerine aktarılabilir:

Alıcı Kişi Grubu Açıklama
Tedarikçiler Edubook’un ihtiyaçları doğrultusunda ve talimatlarına uygun olarak sözleşme karşılığı Edubook’un hizmet veya ürün sunan tarafları ifade eder. (Faaliyetler’in yürütülmesi için server kiralanan tedarikçiler)
Eğitmenler Edubook faaliyetleri kapsamında Edubook’a eğitim içeri sağlayan Eğitmenleri ifade eder.
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili yasal düzenlemeler kapsamında Edubook’tan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarını ifade eder. (SGK, mahkemeler, gibi)
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri İlgili yasal düzenlemeler kapsamında Edubook’tan bilgi ve belge almaya yetkili gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini ifade eder. (Danışmanlık alınan avukatlar gibi)
 • Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için Edubook bünyesindeki teknik organizasyonu yapmakta,
 • Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için gerekli teknik alt yapıyı oluşturmakta,
 • Oluşturulan teknik alt yapının süreçlerini takip etmekte ve denetimlerini yapmakta,
 • Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
 • Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
 • Riskli durumları yeniden inceleyerek gerekli teknolojik çözümleri üretmekte,
 • Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmakta ve
 • Teknik konularda uzman çalışanlar istihdam etmekteyiz.
9.4.2. İdari tedbirler
Kişisel verileri korumak için, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, çeşitli tedbirler almaktayız. Bu kapsamda;

 • Edubook bünyesindeki çalışanlar da dahil olmak üzere kişisel verilere erişim politika ve prosedürleri oluşturmakta,
 • Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmekte ve eğitmekte,
 • Çalışanlarımız ile yaptığımız sözleşmelerde ve/veya oluşturduğumuz politikalarda, çalışanlarımız tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almakta ve
 • Birlikte çalıştığımız veri işleyenler veya veri işleyenlerin ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemekteyiz.

10.1. Kişisel verilerin mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması
Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız. Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının hepsinin ortadan kalkması veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine, verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonim hale getirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurulu kararlarına uygun hareket edilir.

10.2. Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler
10.2.1. Teknik Tedbirler

 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,
 • Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,
 • Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
 • Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte ve
 • Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız.
10.2.1. Teknik Tedbirler
 • Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta ve
 • Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle iş birliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelerde, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli bir şekilde saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.

İşleme amaçlarımız kapsamında toplanan kişisel veriler işleme amaçlarımız ve yürürlükteki kanunlar kapsamında işlenmekte ve saklanmaktadır. Kişisel veriler;

 • İşleme amaçlarımızın tamamen sona ermesi veya
 • İlgili Kişi’nin talebi halinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Söz konusu silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılır. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için yapılan işlemlere dair kayıtlar diğer kanun ve mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere en az [....] yıl boyunca saklanır. Edubook, aksi KVK Kurulu tarafından belirtilmediği sürece kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. İlgili Kişi’nin talebi halinde ise uygun yöntem gerekçesi açıklanarak seçilir.

12.1. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz
Edubook olarak;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve
 • Kişisel verilerin hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız


12.2. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek için aldığımız tedbirler
 • Şirket içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,
 • Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
 • Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapıldığı hallerde, kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte ve
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde İlgili Kişi’ye ve KVK Kurulu’na durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve ilgili tedbirleri almaktayız.
12.3. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek için;

 • Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte veya tedarikçiler ile çalışmaktayız.
 • Teknik tedbirleri belirli aralıklarla güncellemekte ve yenilemekte,
 • Şirket içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta,
 • Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin usulleri belirlemekte,
 • Şirket içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve belirli aralıklarla denetimlerini yapmakta,
 • Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
 • Çalışanlarımızı kişisel verilere erişim, yetkilendirme hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
 • Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapıldığı hallerde, kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişiler tarafından gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek üzere teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurmaktayız.
12.4. Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası durumunda aldığımız tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğini tespit etmemiz halinde bu durumu İlgili Kişi’ye ve KVK Kurulu’na bildirmek için gerekli sistem ve alt yapıları oluşturmaktayız.

Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda, KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında İlgili Kişi’yi bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin gerekli sistem ve alt yapıları kurmaktayız. İlgili Kişi’nin kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.

İlgili Kişi, kendisine ait kişisel veriler ile ilgili olarak aşağıda sayılan haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
13.1. Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması
İlgili Kişi olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin taleplerinizi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Edubook İlgili Kişi Başvuru Formu vasıtasıyla ……………..adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da ……….. kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olarak, gönderebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca, İlgili Kişi’nin başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvuru kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuz reddedilerek, usulsüz işlem yapan kişi hakkında yasal yollara başvurulacaktır.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi gerekmektedir. Aksi takdirde, yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca veri sorumlusu olarak üçüncü kişilerin İlgili Kişi başvurusu yaparak kişisel verilere yetkisiz erişimini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için kimliği doğrulayıcı belgelerin (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) eklenmesi gerekmektedir.

13.2. Başvurunun değerlendirilmesi

13.2.1. Başvurunun cevaplandırılma süresi
KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla Edubook’a bu taleplere ilişkin olarak yapılacak başvuruların iletilmesi gerekmektedir. Talebiniz Tebliğ’in 6. maddesi uyarınca, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’in 7. maddesi gereğince ücret alınabilir.
13.2.2. Başvuruyu reddetme hakkımız
Kişisel veriler ile ilgili başvurular, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki hallerde reddedilebilir:
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin, İlgili Kişi’nin özel hayatının gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • İlgili Kişi tarafından alenileştirilen kişisel verilerin işlenmesi,
 • Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
 • Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istek içermesi ve
 • Başvuru usulüne uyulmaması.

13.3. Başvurunun değerlendirilme usulü
İşbu Politika’nın 12.2.1. maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için başvuruların Edubook İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla yazılı ve ıslak imzalı olarak elden teslim veya noter aracılığıyla gönderilmesi, elektronik imzalı olarak KEP üzerinden gönderilmesi ya da İlgili Kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması suretiyle yapılması gerekmektedir.

Talep kabul edilir ise gerekli işlemler uygulanır ve başvuru sahibine yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

13.4. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyet hakkı
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin, cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

İşbu Politika, Edubook yönetim kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, ıslak imzalı nüshalar […]’da ve kontrollü kopyalar […]’nda saklanır ve gerektiğinde Bölüm Yöneticisi’nin yazılı onayı ile […] tarafından imha edilir.

İşbu Politika herhangi bir bildirimde bulunmaksızın yılda en az bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç görülmesi halinde güncellenir.

İşbu Politika, Edubook yönetim kurulu tarafından ../../2020 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır. Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır.

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır.

Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygındır. Dijital kütüphanelerin çoğalmasıyla birlikte sosyal medyada dijital kütüphane nedir sorusu epey yaygın bir şekilde sorulmaya başlandı. Dijital kütüphaneler, fiziksel kütüphanelerin dijital ortama taşınmış halidir. Bu durumun pek çok avantajı vardır ve artık tüm dünyada kütüphaneler yavaş yavaş dijital ortama aktarılmaya başlanmaktadır. Bu sayede herkes her türlü kaynağa bulunduğu yerden erişebilmektedir.

Dijital kütüphanelerin insanlara sunduğu oldukça büyük faydalar da vardır. Bu faydalardan ilki zaman ve yer kavramının ortadan kaldırılmasıdır. İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar ve saat kaç olursa olsun tüm kaynaklara dijital ortamdan erişebilmektedir. Bu durum da dijital kütüphanelerin bu kadar sevilmesinde ve kullanılmasındaki en büyük faktörlerden biridir. Dijital kütüphanelerin öğrenciler ve pek çok kişi tarafından kullanılmasının en büyük sebeplerinden bir diğeri de tüm kaynakların rahatlıkla bulunabilmesidir. Bazı durumlarda pek çok kişi kütüphanede saatlerce kaynak aramıştır, bu durum dijital kütüphanelerin gelişiyle birlikte rafa kaldırılıyor. Aranılan kaynaklar dijital kütüphanelerin arama bölümü sayesinde saniyeler içerisinde okuyucuyla buluşabiliyor.

Dijital Kütüphane Ne İşe Yarar?

Dijital kütüphaneyle birlikte fiziksel sınırların kalktığını söylemek mümkündür. Hiçbir sınır olmaksızın, açılış-kapanış saati olmaksızın istenilen kaynaklara 7/24 erişebilmek artık dijital kütüphaneler sayesinde mümkündür. Okuyucular kütüphaneye gitmek zorunda kalmadan istediği kaynağa rahatça ulaşabilir ve okuyabilir. Dijital kütüphaneler yalnızca bulunulan ülkedeki kişiler tarafından değil tüm dünya tarafından kullanılabilir. Dijital kütüphanelerin yaygınlaşmasıyla birlikte çok fazla dijital kütüphane ne işe yarar sorusu sorulmaya başlandı. Bunun en büyük cevabı ise fiziksel sınırların kalkmasıdır. Bugün Finlandiya’daki bir kişi Amerika’daki bir dijital kütüphaneye erişebildiği gibi Türkiye’deki bir kişi de tüm dünya ülkelerinde yayınlanan dijital kütüphanelere rahatlıkla erişebilir ve kaynakların tamamını istediği zaman okuyabilir. Bu sebeple dijital kütüphaneler oldukça yaygındır.

Dijital kütüphanelerin çoklu erişim sunması da oldukça mühimdir. Kütüphanelerde bir kitap doğal olarak yalnızca bir kişi tarafından okunabilirken çoklu erişim sayesinde dijital kütüphanelerde durum tam tersidir. Kitaplar aynı anda pek çok kişi tarafından okunabilmektedir. Bu sayede aynı kaynaktan aynı anda birden fazla okuyucunun yararlanması mümkün hale gelmiştir. Dijital kütüphanelerin bu denli yaygınlaşmasındaki en büyük avantajlardan biri de düşük masraflı olmasıdır. Konvansiyonel kütüphaneler kira, giderler ve bilimum masraflar sebebiyle oldukça büyük bir yük altındayken dijital kütüphanelerin yıllık giderleri son derece azdır. Bu sebeple pek çok kütüphane dijital kütüphane olarak hizmet vermeye başlamıştır. İlerleyen yıllarda bu kütüphanelerdeki sayının artması bekleniyor.

Neden Dijital Kütüphane Kullanılmalı?

Dijital kütüphane kullanmak için pek çok sebep vardır ancak bu sebepler arasından bazıları insanlar için oldukça önemlidir. Dijital kütüphane kullanma sebepleri, pek çok kişi için farklılık gösterse de insanların bazı sebeplerde ortak kümede buluştuğunu görebilmek mümkündür. Bunlardan ilki dijital kütüphanelerde hiçbir şekilde kaynak sıkıntısı yaşanmamasıdır. Klasik kütüphanelerde pek çok kişinin başına geldiği gibi okunmak istenen bazı kitaplar ve kaynaklar o an başkası tarafından ödünç alınmış olabilir. Bu tip durumlar dijital kütüphanelerde karşılaşılmayacak durumlardır. Aynı kaynağı birden fazla kişi aynı anda okuyabilir ve bu dijital kütüphanelerin tercih edilmesindeki en büyük sebepler arasında yer almaktadır.

Dijital kütüphane kullanımının bu denli yaygınlaşmasındaki bir diğer sebep de mesafelerin ortadan kalkmasıdır. Yalnızca herkesin elinde bulunan bir akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayar sayesinde kütüphanelerin tüm kaynaklarına erişebilmek ve bu kaynakları sınırsız bir şekilde kullanabilmek okuyucular arasında büyük bir heyecana da vesile olmuştur. Bu sebeple pek çok okuyucu dijital kütüphaneleri deneyimlemeye başladı. Dijital kütüphanelerin kullanımının yaygın olmasındaki bir diğer etken de elbette ki kaynaklara istenilen zamanda ulaşılabilmesidir. Kaynaklar 7 gün 24 saat okuyucuların kullanabilmesi için açık durumdadır. Bu, konvansiyonel kütüphanelerde okuyucuların en sık dert yandığı durumlardan biridir. Bazı kütüphaneler gece de açıktır fakat bu kütüphaneler arasında çok yaygın olmadığı için kaynak bulma sıkıntısı yaşanabilmektedir.